Doelstellingen

Bevorderen van interculturele dialoog

Culturen zijn niet geïsoleerd of statisch; ze interageren voortdurend en evolueren. Om een positieve evolutie teweeg te brengen, probeert het MEDEA Instituut de interculturele dialoog te bevorderen tussen personen en groepen die elk hun eigen geschiedenis en hun eigen culturele codes en erfgoed hebben. MEDEA stimuleert ontmoetingen en debat en biedt een kader dat gevrijwaard is van vooroordelen.

Onderlinge verstandhouding en wederzijdse tolerantie bevorderen

MEDEA wil respect voor cultureel pluralisme bevorderen. Culturele verdraagzaamheid is niet alleen maar een passieve erkenning van de rechten van andere groepen – in het bijzonder van minoriteitsgroepen – maar impliceert een actieve kennis van deze culturen. Dit leidt tot respect en wederzijds begrip.

Linken en netwerken creëren ten behoeve van polieke, economische, academische, sociale en culturele actoren

MEDEA wil een bron van informatie en referentiepunt zijn voor al wie werkt rond de Euro-Mediterrane dialoog. Door ontmoetingen en dialoog  wil het Instituut een uitwisseling tot stand brengen tussen politici, diplomaten, economen, experts, journalisten, academici en andere actoren.

Objectieve en pluralistische informatie verspreiden naar een breed publiek

Via de website, publicaties en conferenties biedt MEDEA objectieve informatie en educatie aan met als bedoeling stereotypen te vermijden die wijzen op een gebrek aan kennis over de ander. Al vijftien jaar kan MEDEA rekenen op een vertrouwensband met de media (televisie, radio en de geschreven pers) waardoor we onze informatie en de resultaten van ons werk nog meer kunnen verspreiden.

Directe toegang aanbieden tot Europese en internationale instituten in Brussel

Door onze ligging in Brussel kunnen organisaties die werken rond onderzoek en samenwerking in het Middellands Zeegebied via MEDEA direct toegang krijgen tot Europese en internationale instellingen.